เกียรติบัตรโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ดาวน์โหลด
1นางสาวจีรนันท์ บุตรดีวงค์โรงเรียนบ้านมะค่าเมือง 1
2นางสาวพิมตะวัน สุขรอดโรงเรียนบ้านตะโกเมือง 1
3นายนัฐพงษ์ โสชัยยันต์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์เมือง 1
4นางสาวสกุลรัตน์ เชียงรัมย์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์เมือง 1
5นางสาวดวงหทัย พรหมบุตรโรงเรียนบ้านตราดหนองพลวงเมือง 2
6นายภาณธร ภรธนบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านรุนเมือง 2
7นางสาวสุดารัตน์ ถะเกิงสุขโรงเรียนบ้านหนองตราดน้อยเมือง 2
8นายพชร สุจินพรหมโรงเรียนบ้านม่วงเมือง 3
9นางสาวนิภาวรรณ แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านม่วงเมือง 3
10นายธีรพงศ์ ประชาธรรมากุลโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้เมือง 3
11นางสาวปาริตา รุ่งรพีพรพงษ์โรงเรียนบ้านสระเกษเมือง 3
12นางสาวพรโสภา พงษ์นาคินทร์โรงเรียนวัดสถานีหนองตาดเมือง 3
13นางสาวจุฑามาศ ดีล้อมโรงเรียนบ้านท้องเรือเมือง 4
14นางสาวฐิตินันท์ เอี่ยมรัมย์โรงเรียนบ้านพะไลเมือง 4
15นางสาววริฏฐาภรณ์ วงศ์ทิมารัตน์โรงเรียนบ้านกลางเพชร(สุโขวิทยา)เมือง 4
16นางสาวภัทรศศิร์ บุณยพงศ์พิกุลโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยาเมือง 4
17นางสาวนราภรณ์ ทองนำโรงเรียนบ้านหนองปรือเมือง 4
18นายสุรชัย บุญหว่านโรงเรียนบ้านพะไลเมือง 4
19นางสาวสุทธิชา วิเศษนครโรงเรียนบ้านโนนศิลาเมือง 4
20นางสาวชนิกานต์ ศรีงานโรงเรียนบ้านโนนศิลาเมือง 4
21นางสาวภัทรสุดา เกาะรัมย์โรงเรียนบ้านฝ้ายเมือง 5
22นายสุระสิทธิ์ ขุนศรีฐิติโชติโรงเรียนบ้านพลวงเมือง 5
23นางสาวพิศสุดา เข็มขัดโรงเรียนบ้านพลวงเมือง 5
24นายคณายุทธิ์ เครือแสงโรงเรียนวิมลวิทยาเมือง 5
25นางสาวเรณู ทรงยินดีโรงเรียนวิมลวิทยาเมือง 5
26นางสาววรรณา คิดไวโรงเรียนบ้านสวายจีกเมือง 5
27นางสาวนภสร ทองคำโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารเมือง 5
28นายจิรศักดิ์ เอกสุขโรงเรียนเบญจคามวิทยาเมือง 5
29นางสุพร ฟุ้งค์โรงเรียนเบญจคามวิทยาเมือง 5
30นางมลฤดี วงค์มลโรงเรียนเบญจคามวิทยาเมือง 5
31นางสาวภกาวดี เกรัมย์โรงเรียนวิมลวิทยาเมือง 5
32นางสาววลีวรรณ รั้วชัยโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำเมือง 6
33นางสาวบูรตา ถือดำโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ)เมือง 6
34นางสาวเบญจวรรณ สิทธิโทโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ)เมือง 6
35นางสาวณฐพร เทพปันนาโรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยาเมือง 6
36นางสาวศิรประภา ศาลางามโรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยาเมือง 6
37นายอาทิตย์ โสตะพราหมณ์โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยาเมือง 6
38นางสาวดลยา คำหอมโรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยาเมือง 6
39นายเอกสิทธิ์ เปนะนามโรงเรียนบ้านโคกระกาเมือง 7
40นางสาววิจิตรา มงคลดีโรงเรียนบ้านโคกระกาเมือง 7
41นางสาวสุนิษา สุวรรณจักร์โรงเรียนบ้านหนองค่ายเมือง 7
42นางสาวมนัญชยา ปัตกองโรงเรียนบ้านหนองค่ายเมือง 7
43นายพิรีย์ หัดประโคนโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)เมือง 7
44นายจตุรพล ลิ่วประโคนโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)เมือง 7
45นางสาวศรัญญา แลโสภาโรงเรียนบ้านโคกกลางเมือง 8
46นายวีระพล พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกกลางเมือง 8
47นางสาวปราณี ไกรสุขโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝางเมือง 8
48นางสาวลักษณาวดี เรืองรัมย์โรงเรียนบ้านร่มไทรเมือง 8
49นางสาวภัทรา ปนตะคุโรงเรียนบ้านตลาดชัยเมือง 8
50นางสาวพรพิมล ศรีแพงมลโรงเรียนบ้านตลาดชัยเมือง 8
51นางสาวสายธาร บุญกู่โรงเรียนบ้านหนองไทรวิทยาเมือง 9
52นายเกรียงไกร บุญสอนโรงเรียนวัดสว่างบูรพาเมือง 9
53นางสาวสุพิชญา นรวรรณโรงเรียนบ้านโนนแดงเมือง 9
54นางระพีพร ปิตรัมย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่เมือง 9
55นางสาวชลิตตา ใหญ่เลิศโรงเรียนบ้านสมสนุกเมือง 9
56นางสาวอาทิตยา ทิมะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่เมือง 9
57นายจักรกฤษณ์ แท่นสูงเนินโรงเรียนบ้านสมสนุกเมือง 9
58นางสาวสุธิดา พลีดีโรงเรียนบ้านโนนแดงเมือง 9
59นางจุฑามาศ สมสุขโรงเรียนบ้านหนองมันปลา(กุศลสามัคคีวิทยา)ลำปลายมาศ 1
60นางสาวปวีณ์นุช พงศ์ทองมีโรงเรียนจันทราวาส(คุรุราษฎร์วิทยา)ลำปลายมาศ 1
61นายหัสดินทร์ วอแพงโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศลำปลายมาศ 1
62นายณัฐกาณต์ ดีเสมอโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศลำปลายมาศ 1
63นายศรายุทธ ดวงแก้วโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศลำปลายมาศ 1
64นางสาวเพ็ญจันทร์ วันนาโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศลำปลายมาศ 1
65ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ ผ่องใสโรงเรียนบ้านหนองไฮลำปลายมาศ 2
66นางสาวจรรยพร สร้อยจิตต์โรงเรียนบ้านตูมหวานลำปลายมาศ 2
67นางสาวกมลลักษณ์ สำรวมรัมย์โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคีลำปลายมาศ 3
68นายสุริยัน ละเมียดดีโรงเรียนบ้านกวางงอย(รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์)ลำปลายมาศ 3
69นางสาวณิชาภัทร ปะวะศรีโรงเรียนบ้านปัญจคาม(เรียนติสสวงศ์วิทยา)ลำปลายมาศ 3
70นางสาวกัญญา ยอดเครือโรงเรียนบ้านปัญจคาม(เรียนติสสวงศ์วิทยา)ลำปลายมาศ 3
71นางสาวสุดา พุทธชาติโรงเรียนบ้านปัญจคาม(เรียนติสสวงศ์วิทยา)ลำปลายมาศ 3
72นายทัชชกร ระงับรัมย์โรงเรียนวัดโกรกประดู่ลำปลายมาศ 3
73นางสาวนันทกาญจน์ สิงห์โพนทันโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ลำปลายมาศ 3
74นายพงศ์ศิริ วิเศษมงคลชัยโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มลำปลายมาศ 3
75นายจักรพันธ์ เอ็นมากโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มลำปลายมาศ 3
76นายเตชะบุษย์ เหล่าทวีโรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ลำปลายมาศ 3
77นางสาวแสงจันทร์ สุวรรณรัมย์โรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ลำปลายมาศ 3
78นางสาวพฤหัสตรี สายแก้วโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ลำปลายมาศ 3
79นางสาวทิวานันท์ ชัยพรโรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคีลำปลายมาศ 3
80นางสาวณัฐพร วารินทร์โรงเรียนวัดโกรกประดู่ลำปลายมาศ 3
81นายณัฐวัตร ตีประเคนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคกลำปลายมาศ 4
82นางสาวพัชรี นามวงศ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อยลำปลายมาศ 4
83นางสาวนฤชา เชียงใหม่โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็กลำปลายมาศ 4
84นางสาวอริสรา สมเกศโรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็กลำปลายมาศ 4
85นายอนันตศักดิ์ พรมจะมรโรงเรียนบ้านห้วยศาลาลำปลายมาศ 4
86นางสาวสุดารัตน์ ผลเจริญโรงเรียนบ้านหนองผักโพดลำปลายมาศ 4
87นางสาวสาธิตา หลอมประโคนโรงเรียนบ้านหนองผักโพดลำปลายมาศ 4
88นางสาวอภิญญา ปุลันรัมย์โรงเรียนบ้านหนองระนามลำปลายมาศ 4
89นางสาวชฎาพร พละศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคกลำปลายมาศ 4
90นางสาวจิตอาภา เทพรำพึงโรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็กลำปลายมาศ 4
91นางอรยา ขาวงามโรงเรียนบ้านหนองบัวลำปลายมาศ 5
92นางสาวอลีนตา ปัญญารัมย์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องลำปลายมาศ 5
93นางสาวสุจิตรา จำปาหอมโรงเรียนบ้านทะเมนชัยลำปลายมาศ 5
94นายกุลธร นาคแจ่มใสโรงเรียนบ้านหนองซอแซลำปลายมาศ 6
95นายฉัตรชัย สนิทชัยโรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำลำปลายมาศ 6
96นางสาวจริญา สุขวิเศษโรงเรียนบ้านโคกสูงลำปลายมาศ 6
97นายฤทธิเกียรติ ณ ลานคาโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาลำปลายมาศ 6
98นางสาวดวงนภา สอิ้งรัมย์โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาลำปลายมาศ 6
99นางณัฐฐาพร เสือสาโรงเรียนรวมมิตรวิทยาลำปลายมาศ 6
100นางสาวณิชนันทน์ รูปสูงโรงเรียนรวมมิตรวิทยาลำปลายมาศ 6
101นางสาวจุฑามาศ บัวภาโรงเรียนรวมมิตรวิทยาลำปลายมาศ 6
102นางสาวกาญจนา อายุยืนโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงลำปลายมาศ 6
103นางสาวสุนิตา อาญาเมืองโรงเรียนวัดบ้านโคกซาดลำปลายมาศ 6
104นางสาวนัตตยาพร ธะนูรัมย์โรงเรียนบ้านสนวน(ศิริมงคลวิทยา)ลำปลายมาศ 7
105นายพงศธร เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคีลำปลายมาศ 7
106นางสาวบุษยากร ตะระรัมย์โรงเรียนบ้านสระคูณ(สิริทัศน์ประชาสรรค์)ลำปลายมาศ 7
107นายเอกวินย์ กิรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากาลำปลายมาศ 7
108นายภูริณัฐ สงวนนามโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากาลำปลายมาศ 7
109นางสาววิลาวัณย์ อักษรณรงค์โรงเรียนบ้านลุงม่วงลำปลายมาศ 7
110นายปรีชา โพธิ์กระสังข์โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาลำปลายมาศ 7
111นางสาวฐานิตา ล่ามละครโรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนาลำปลายมาศ 7
112นายจตุรงค์ เกิดทวีพันธุ์โรงเรียนวัดขี้ตุ่นลำปลายมาศ 7
113นางสาวศิรประภา ศรีสุขโรงเรียนบ้านลุงม่วงลำปลายมาศ 7
114นางสาวศสิญาภรณ์ อามาตย์โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟลำปลายมาศ 8
115นางสาวศศิมาภรณ์ เชิดดอกโรงเรียนวัดหนองสองห้องลำปลายมาศ 8
116นางสาวบัณฑิตา ชงักรัมย์โรงเรียนบ้านตูบช้างลำปลายมาศ 8
117นางสาวกชกร โสภาพลโรงเรียนวัดหนองครกลำปลายมาศ 8
118นางสาวเพ็ญภรณ์ ตระกูลรัมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงลำปลายมาศ 8
119นางสาววรรณิสา พูลสุขโรงเรียนบ้านดอนหวายชำนิ 1
120นางสาวปนัดดา บวรรัมย์โรงเรียนวัดหนองปล่องชำนิ 1
121นางอาภัสรา ผ่องราศรีโรงเรียนวัดหนองปล่องชำนิ 1
122นางสาวสุกัญญา โพธิศรีโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ชำนิ 1
123นางสาวธนภรณ์ คุ้มขนาบโรงเรียนบ้านโคกสนวนชำนิ 1
124นางสาวจิดาภา แป้นพยอมโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ชำนิ 1
125นาสาวนภสร บัวรัตน์โรงเรียนบ้านตาเหล็งชำนิ 1
126นายณัฐพงศ์ กุลอุปฮาดโรงเรียนบ้านโคกสะอาดชำนิ 2
127นางสาววรรณปัตยา เสนากลางโรงเรียนบ้านบุหนองเทาชำนิ 2
128นางสาวฐิตาภา พรหมบุตรโรงเรียนบ้านบุหนองเทาชำนิ 2
129นางสาวอภิชญา หวังสวัสดิ์ปรีชาโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรชำนิ 2
130นายเอกวัฒน์ พาดฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานชำนิ 2
131นางสาวสุนิสา ยิ่งงามโรงเรียนบ้านหัวสะพานชำนิ 2
132นายนนทวัฒน์ เนินกระโทกโรงเรียนบ้านหัวสะพานชำนิ 2
133นางสาวธีร์วรา พิทักษ์สงฆ์โรงเรียนวัดละลวดชำนิ 2
134นางสาวธัญวรรณ ใจดีโรงเรียนบ้านช่อผกาชำนิ 2
135นางสาวรักษิณา แดงสีโรงเรียนวัดละลวดชำนิ 2
136นางสาวปรียาพร อาจเอื้อมโรงเรียนบ้านช่อผกาชำนิ 2
137นางสาวยิหวา ยลปรีชาโรงเรียนบ้านช่อผกาชำนิ 2
138นางสาวเพ็ญนภา วันตุ้มโรงเรียนบ้านช่อผกาชำนิ 2
139นายปารเมศร์ พุดซาโรงเรียนบ้านช่อผกาชำนิ 2
140นางสาวจิราภรณ์ ดูรูปรัมย์โรงเรียนบ้านโยนช้า(บุญอาจวิทยา)บ้านด่าน 1
141นางสาวชนันญภัค ยินดีรัมย์โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์(สันติภาพพัฒนา)บ้านด่าน 1
142นางสาวสุภาวี ยืนยงยศโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์(สันติภาพพัฒนา)บ้านด่าน 1
143นายธนพล โชตะวันโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์(สันติภาพพัฒนา)บ้านด่าน 1
144นายพรภัทร ปันรัมย์โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีบ้านด่าน 1
145นางสาวสุพัตรา เสตเขตต์โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)บ้านด่าน 1
146นางสาวจุฑาพัชร แก้วเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านบ้านด่าน 1
147นางชานิสา บุตรสุดโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านบ้านด่าน 1
148นางสาวณิชาภัทร ภาคภูมิโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีบ้านด่าน 1
149นายสุริยะ ประทุมทองโรงเรียนวัดบ้านกะหาดบ้านด่าน 2
150นางสาวนารี ทองเรืองโรงเรียนวัดบ้านกะหาดบ้านด่าน 2
151นายรัฐธรรมนูญ ลาโพธิ์โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กบ้านด่าน 2
152นายณัฐวุฒิ รักทองโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กบ้านด่าน 2
153นางสาวณัฐพัชร์ ฐิเศรษฐกูลกิจโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรบ้านด่าน 2
154นางสาวเกศริน ภูมีแหลมโรงเรียนวัดบ้านปราสาทบ้านด่าน 2
155นางสาวเบญญาภา บุญเพิ่มโรงเรียนวัดบ้านปราสาทบ้านด่าน 2
156นางสาวลภัสรดา วิเศษโรงเรียนวัดบ้านปราสาทบ้านด่าน 2
157นายณัฐนนท์ กุลจิตติธาดาโรงเรียนวัดบ้านกะหาดบ้านด่าน 2
158นายปฏิพัฒน์ ตรีชัยรัมย์โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กบ้านด่าน 2
159นางสาวโสวิภา จันทร์จำปาโรงเรียนวัดบ้านกะชายบ้านด่าน 2